HydroVoltage Learning Center Ep.2 การใช้น้ำคังเก้นในสถาบัน AACI
น้ำคังเก้นต้านอนุมูลอิสระ
สาธิตน้ำคังเก้นมีพีเอชเป็นด่าง โดย ภญ ณิฐมนต์ ภูรีอนันตศักดิ์